Polityka prywatności

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, tel.  61 852 85 03, e-mail. ibch@ibch.poznan.pl  (zwany dalej Instytut).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Instytutu: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ichb.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  – w celu uczestnictwa Twojego/Twojego dziecka/Twojego podopiecznego w projekcie Intel Al for Youth na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.a RODO);
  – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń dla obrony przed nimi (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f. RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami);
  – zapewnienia rozliczalności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.f RODO, którym jest wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, adres, nr telefonu, adres mailowy.
 5. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgody
  z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
 6. W niektórych przypadkach mamy prawo przekazywać Twoje dane oraz Twojego dziecka/podopiecznego dalej-jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Twoje dane oraz dane Twojego dziecka/podopiecznego w szczególności następującym odbiorcom: -osobom upoważnionym przez nas; -naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; – partnerom projektu Intel Al for Youth, z którymi Administrator podpisał odrębne umowy; -uprawnionym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do treści danych osobowych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącą przetwarzania danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego. Każde z w/wym. żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, a zarazem jest warunkiem umownym, ponieważ ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie Intel Al for Youth.
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 4 pkt.4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.