Klauzula informacyjna GMP

 1. Administratorami Pani/Pana danych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, z siedzibą przy  ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (ICHB PAN), oraz Politechnika Poznańska z siedzibą przy Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 560-965 Poznań, REGON: 000001608 NIP: 777-00-03-699.
 2. Administratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych osobowych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: dpo@ibch.poznan.pl (ICHB PAN) lub iod@put.poznan.pl (Politechnika Poznańska).
 3. ICHB PAN i Politechnika Poznańska zawarły porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi, z którym można zapoznać się poprzez stronę www projektu  „Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” lub w drodze kontaktu poprzez pocztę elektroniczną z IOD ICHB PAN – e-mail: dpo@ibch.poznan.pl oraz IOD PP – e-mail: iod@put.poznan.pl.
 4. W przypadku przesłania przez Panią/Pana jakiejkolwiek wiadomości do jednego z dwóch ww. administratorów Pani/Pana danych osobowych, podmiot ten ma obowiązek przekazać Pani/Pana komunikat drugiemu, a ten ma obowiązek wykonać wszelkie moje zalecenia tak samo, jak podmiot, który otrzymał korespondencję.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu niezbędnego do realizacji przez ICHB PAN oraz Politechnikę Poznańską projektu pt. „Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” (nr POIR.04.02.00-30-A004/16-02) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki). W ramach Projektu powstanie unikatowa baza danych o nazwie Genomiczna Mapa Polski. Będzie to infrastruktura zawierająca zbiory danych precyzyjnie opisujących zmienność genetyczną mieszkańców Polski oraz zestaw narzędzi informatycznych służących do ich analizy.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ICHB PAN i Politechniki Poznańskiej w ramach powierzonych im obowiązków. W przypadku zaistniałej konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 9. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania od administratorów ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: iod@uodo.gov.pl, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.