Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ankietą dotyczącą współpracy z Laboratorium Obliczeń Wieloskalowych dla reprezentantów jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN informuje, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, tel.  61 852 85 03, e-mail. ibch@ibch.poznan.pl  (zwany dalej Instytut). 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Instytutu: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ichb.poznan.pl 

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. udziału w ankiecie dotyczącej współpracy z Laboratorium Obliczeń Wysokoskalowych  (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit.a RODO).

2. wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń dla obrony przed nimi (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f. RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).

4. zapewnienia rozliczalności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.f RODO, którym jest wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

IV. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr IP.

V.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut:

1. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane o jakich była mowa w pkt. III

2. do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. w przypadku wniesienia skargi – przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innego tytułu.

VI. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom Instytutu, podmiotom za pomocą, których administrator realizuje cele na podstawie zawartej umowy, a także mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VII. PAŃSTWA TRZECIE LUB ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi wymóg wzięcia udziału w ankiecie.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 4 pkt.4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.